Persondatapolitik

Persondatapolitik for Salling Fysioterapi

Ejeroplysninger:

Salling fysioterapi, v/ Gideon Harmat
Helsevænget 6, 7870 Roslev
Telefon: (+45) 29 79 14 07

Indhentning og opbevaring af personoplysninger

I forbindelse med undersøgelse og behandling, noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold. Vi er forpligtet til at lave denne journalføring jf. autorisationsloven kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. Nr. 1090 af 28. juli 2016 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Vi opbevarer oplysninger modtaget af anden sundhedsfaglig instans, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.

Dine helbredsmæssige personoplysninger anvendes for god og sikker behandling og de administrative opgaver forbundet hermed.

Under samtykke indhentes og opbevares personoplysninger til brug for afregning. Disse data håndteres efter reglerne i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk 1, litra b og f (indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7).

Videregivelse af personoplysninger

Vi har efter sundhedsloven tavshedspligt og videre giver kun helbredsmæssige oplysninger med dit samtykke.

Med mundtligt samtykke, kan helbredsmæssige oplysninger, videregives til anden sundhedsfaglig instans. Med Skriftligt samtykke, kan helbredsmæssige oplysninger, videregives til tredjepart. Dette håndteres efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.

Hvis dit forløb helt eller delvist er betalt af tredjepart, kan personoplysninger til brug for afregning videregives til tredjepart.

Opbevaring af personoplysninger

Styrelsen for Patientsikkerhed har fastlagt at vi skal opbevare dine helbredsmæssige oplysninger, noteret i journalen, i 5 år efter det seneste notat. Jf. journalbekendtgørelsen § 15, stk. 2. Under særlige omstændigheder kan det være nødvendigt at opbevare helbredsmæssige oplysninger udover de 5 år.

Din adgang til personoplysninger

Du har, til enhver tid, ret til indsigt i de helbredsmæssige oplysninger vi har noteret i journalen. Jf. autorisationslovens § 24 må der ikke slettes journal notater. Hvis du har indsigelser kan der tilføjes notat herom.

Klagemulighed

Det er muligt at klage over vores håndtering af dine personoplysninger. Dette gøres til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K.

Flere oplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk.

Der føres tilsyn med reglerne i sundhedsloven af Styrelsen for Patientsikkerhed. Der kan findes oplysninger om denne på www.stps.dk.